Nadnárodná stratégia

Z CESBA-Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento návrh stratégie rozšírenia vychádza z výsledkov WP5-workshopu, ktorý sa konal dňa 24.01.2013 v Udine, v Taliansku. Návrh je prispôsobený na slovenské pomery a výstupy sú aktualizované o výsledky prebiehajúceho projektu riešiteľa Slovholding, a.s. V rámci projektu máme definované: • Úrovne šírenie • Kanály šírenia • Cieľové skupiny • Metódy šírenia

CESBA je kolektívna iniciatíva posudzovania stavieb a vnáša novú kultúru do zastavaného prostredia v Európe. Hlavné softvérové nástroje tvoria 3 programy, používajú sa pre exaktné stanovenie ekologickej efektivity v procese výstavby, ale aj prevádzky verejných budov.

1. Ecosoft - jeho úlohou je kvantifikovať efektívnosť stavby z hľadiska recyklačných vlastností použitých stavebných materiálov a procesov vo výstavbe. Recyklačné vlastnosti stavebných materiálov, konštrukcií a stavieb možno merať indikátorom likvidácie EI, ktorý vyvinul IBO – rakúsky inštitút pre zdravé a ekologické budovy.

2. EconCalc - je excelovský nástroj, ktorý poskytuje prepracovanú metodológiu na kvalifikovaný odhad a porovnáva udržateľné ekologické faktory výstavby a rekonštrukcie budov.

3. PHPP - plánovací nástroj, ktorý stanoví energetickú bilanciu budovy, poskytuje sofistikované metódy na identifikáciu potrieb energie kúrenia, chladenia a potrebu ostatnej energie budov. Cieľom je rozšíriť túto myšlienku a metódy posudzovania do profesionálneho života.

ÚROVNE ŠÍRENIA

Rozširovanie na úrovni EÚ

Vytýčený cieľ - šírenie poznatkov získaných pri CEC5 projekte na úrovni EÚ, cieľom rozšírenia je informovať osobnosti s rozhodovacím vplyvom o možnosti využívať environmentálne vhodné suroviny a obnoviteľné zdroje energie vo verejných budovách, tento fakt brať do úvahy aj pri príprave právnych predpisov, zabezpečiť podporu vykonávania nových postupov a vytýčenému smeru. Je treba brať do úvahy, že každá účastnícka organizácia alebo krajina má rôzne vstupné podmienky, ale aj motiváciu. Preto je pre úspešné rozšírenie projektu v tomto prípade, vhodné použiť aktivitu z najvyššej európskej úrovni zhora smerom nadol. Zakladajúci členovia procesu rozšírenia myšlienky reprezentujú niekoľko zúčastnených krajín v strednej Európe. Materskou krajinou tohto hnutia je Rakúsko, kde environmentálny pohľad na procesy prevláda. Zapojené sú aj Slovinsko, Taliansko, Česká republika, ale aj Slovensko, kde v súčasnej dobe prevláda názor okamžitého ekonomického efektu. Nie je ťažké uveriť, že Slovensko bude mať najväčšie problémy prispôsobiť takúto myšlienku na úrovni krajiny. Aby sa v reálnom čase presadil plne funkčný model, bolo by ho vhodné smernicou EU presadiť v slovenskom parlamente a následne implementovať do slovenskej legislatívy. Cieľ rozširovania nástrojov CESBA sa zatiaľ napĺňa prostredníctvom predchádzajúcich aktivít pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja, Slovenského generálneho partnera projektu CESBA.

Šírenie na miestnej úrovni

Cieľom šíriť poznatky získané pri CEC5 projektu na miestnej úrovni je: - oboznámiť osobnosti s rozhodovacou právomocou, ktoré sú schopné ovplyvniť legislatívny proces na miestnej úrovni, alebo zmenu národných právnych predpisov, najmä zákon o verejnom obstarávaní (tzv. zelené verejné obstarávanie), stavebný zákon a ostatné právne predpisy, podporovať tak využívanie obnoviteľných zdrojov energie a environmentálne výhodných surovín v stavebnom procese verejných budov. Správne presadiť myšlienku v reálnom čase do slovenskej legislatívy by bolo možné dvoma schodnými cestami. Prvou by bolo získať parlamentnú väčšinu, a to tak, že sa presvedčí o myšlienke väčšina členov strany SMER, alebo aspoň ich líder a premiér. To je tá ťažšia cesta. Druhou možnosťou by bolo prostredníctvom Európskej smernice presadiť myšlienku priamo do národných parlamentov. Bolo by to realizované presne tak ako presadená energetická certifikácia budov v minulosti. V tomto konkrétnom prípade by bolo možné nástroje CESBA pridružiť k procesu energetickej certifikácie, nakoľko hodnotenie má veľa spoločných prvkov. Takto by mohol byť environmentálny certifikát pridružený k dokladom k stavebnému konaniu.

-oboznámiť profesionálnych projektantov v procese navrhovania verejnej mestskej zástavby, ako aj pri projektovaní rodinných domov a tieto poznatky používať v každodennom živote. Oboznámiť stavebných expertov s novou myšlienkou môže byť efektívne spravené prostredníctvom profesijných komôr. Na Slovensku sú takéto komory dve. Jednou je SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov. Druhá je Komora architektov Slovenska. Tieto organizácie pre svojich členov organizujú vzdelávacie podujatia, a to aj s obdobnou tematikou.

-Informovať miestnych stavebných dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na stavbách verejných budov, o poznatkoch CESBA a celom procese . Ale len informovanosť o novom hodnotiacom procese pre investorov a dodávateľov nestačí. Dôležité je motivovať užívateľov napr. zľavami z verejných poplatkov, alebo inou daňovou úľavou.

Miestna úroveň v stavebníctve na Slovensku znamená – miestne stavebné úrady, prednostovia a úradníci miestnych inštitúcii. Zástupcovia týchto inštitúcii sú pozývaní na prebiehajúce workshop-y ako aj kontaktné aktivity v rámci projektov CESBA. Treba konštatovať, že bez podpory legislatívy je záujem z tejto strany malý.

KANÁLY ŠÍRENIA

Sú vybrané dva hlavné komunikačné kanály na šírenie poznatkov získaných v rámci projektu CEC5.

"Centrálny kanál"

-informácie o projekte a jeho poznatky budú distribuované na úrovni EÚ z LP WPR5 (PP02 + WP5 odborníkov). Distribúcia informácií sa vykonáva cez dve hlavné siete.

NENA

NENA (Network Enterprise Alps) je neziskové záujmové združenie stavebných odborníkov založené v Rakúsku v 2009. Cieľové skupiny NENA siete sú organizácie, ktoré sú aktívnymi členmi tejto siete. Na Slovensku nemáme aktívnych členov tejto organizácie a ich vplyv je preto zanedbateľný.

ACE
ACE ( Asociácia architektov Európy ) Cieľové skupiny pre ACE sú: -ACE národné členské organizácie a profesijné organizácie architektov vo všetkých krajinách EÚ a vo Švajčiarsku a Turecku. Tieto organizácie majú členskú základňu cca 480 000 profesionálnych architektov. -Spolupracujúce organizácie a inštitúcie aktívne v stavebnom sektore na úrovni EÚ -Európsky parlament – ACE má pravidelný styk s vybranými členmi EÚ parlamentu, ktoré sú zodpovedné za mestský rozvoj ako aj verejné obstarávanie. -Európska Komisia - ACE má pravidelný styk s GR pre verejné obstarávanie, GR pre hospodársku súťaž a Organizáciu na ochranu spotrebiteľa.

U nás pôsobí v tejto oblasti Slovenská komora architektov, ktorá má vyše 2150 registrovaných členov. Aktivity na Európskej úrovni smerom k Slovensku neboli v rámci tejto organizácii a tohto projektu vyvíjané. Aby rozšírenie myšlienky bolo úspešné, sú potrebné motivačné akcie. Na úrovni organizácie - komory architektov je na mieste vyvíjať informačné kampane, nakoľko aktívny architekti sú priamo zúčastnení na projektovo-plánovacom procese.

"Lokálne kanály"

– vplyvné osobnosti na národnej alebo regionálnej úrovni. Šírenie znalostí a poznatkov na miestnej úrovni sa vykonáva cez "Lokálne kanály"- spojenia na lokálne vplyvné osobnosti. Lokálne kanály možno použiť aj pre účinné šírenie získaných vedomostí na úrovni EÚ. Rada EÚ sa skladá z ministrov členských štátov, aktérov v oblasti rozvoja mestského rozvoja, verejného obstarávania a rozvoja infraštruktúry na úrovni EÚ. Tieto osobnosti môžu ľahko identifikovať - uchopiť problém a riešiť ho na miestnej či národnej úrovni.

Nebolo zaznamenané žiadne dobrovoľné angažovanie sa vplyvnej osobnosti na úrovni EU princípom z hora na dol do regionálnej aktivity podporiť tento projekt. Pokus o kontaktovanie týchto osobnosti zatiaľ neskončil úspechom. Pokiaľ sa hovorí o šírení podpory myšlienke na regionálnej úrovni, znamená to osloviť stavebné úrady a ich zástupcov. Je to miesto, kde sa stretnú všetky strany zúčastnené na projektovaní a realizácii stavieb. Developeri a investori sú povinní predkladať doklady, aby mohlo byť stavebné konanie úspešné , napr. aj energetický certifikát . Podobným spôsobom by sa do procesu mohli zaradiť aj nástroje CESBA. Dôležité je priradiť tento posudzovací proces k energetickej certifikácii budov. Dokonca by bolo možné priamo do prípravy a procesu vystavenia energetického certifikátu včleniť posudzovací proces CESBA. Výhodou takéhoto riešenia by bolo, že tento proces je už na Slovensku zaužívaný. Implementácia takouto metódou by bola rýchla a efektná. S takouto metódou sa dá aplikovať hodnotenie podľa potreby na vyčlenené budovy, napr. verejné budovy.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Osobnosti s rozhodovacími právomocami

(ovplyvňujúce miestne vyhlášky a národné zákony)

Ministerstvá
ministrov a ich poradcov, odbor prípravy novej legislatívy, dokumentov a dotačných programov, hlavne ministerstvo zodpovedné za verejné obstarávanie, ministerstvo pre životné prostredie a priemysel. V rámci národnej vlády sú ministerstvá zodpovedné za implementácie regionálnych stratégii. Ministerstiev máme na Slovensku celkom 13. Tri z nich, zmienené nižšie, môžu byť priamo zainteresované na rozšírení nástrojov CESBA. Ministerstvá, ale aj ktorýkoľvek poslanec NR, môže byť zúčastnený na zákonodarnom procese – podávaním návrhov. Oficiálny orgán na podávanie legislatívnych návrhov je legislatívna rada.

Regionálna samospráva
a jej oddelenia zodpovedné za regionálne právne predpisy alebo vyhlášky, oddelenie pre trvalo udržateľný rozvoj, regionálne energetické agentúry. Regionálna samospráva je rozdelená na 8. samosprávnych krajov. Krajská direktíva môže ovplyvniť podmienky zadania na verejné budovy, ktoré sú financované z krajského rozpočtu. Faktom ale je, že projekty prechádzajú verejným obstarávaním a je dôležité dodržať pri danej kvalite najnižšiu cenu.

Úroveň obce
oddelenie zodpovedné za rozvoj obec, legislatívu a vyhlášky, oddelenie pre trvalo udržateľný rozvoj, miestne energetické agentúry. Združenie miest a obcí Slovenska je jednou z organizácii zastrešujúcich obce. Tieto lokálne fungujúce združenia sú podporované svojimi členmi a zastupujú vôľu regionálnej verejnosti. Ich účasť sa predpokladá v blokovaní nevhodných environmentálnych projektov, ale pravdepodobne nebudú hybnou silou pre podporu nástrojov CESBA. Názor slovenských stavebníkov na stavebné procesy je veľmi konzervatívny.

Tento konzervatívny náhľad na stavebný proces a materiály možno vidieť aj na najvyšších miestach. To je pravdepodobne aj dôvod, prečo dosah na národné ministerstvá ako najvyššie inštitúcie riešiteľ nemal a záujem o túto tému nebol na úrovni ministerstiev zaznamenaný. Lepšie výsledky sa dosahujú na úrovni regionálnej samosprávy a energetických agentúr, kde sa zástupcovia zúčastnili tak Interview ako aj workshop-ov s aktuálnou tematikou.

Orgány zapojené do realizácie mestského urbanizmu a výstavbu verejných budov

Ministerstvá
ministrov a ich poradcov, odbor prípravy nových investícií pre vládne úrady . Sú tri ministerstvá s podstatným dosahom na rozšírenie nástrojov CESBA na najvyššej úrovni. Najsilnejšie je Ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Kompetenciou ministerstva je implementovať legislatívu do stavebných vykonávacích vyhlášok. Ďalej je tu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zodpovedné aj za hospodársky rozvoj. Tretie ministerstvo je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho funkciou je byť centrálny správnym orgánom a najvyšším kontrolným úradom v environmentálnych záležitostiach. Toto ministerstvo koordinuje činnosť všetkých ministerstiev a iných správnych orgánov centrálnej štátnej moci v Slovenskej republike v záležitostiach životného prostredia. Je tu ešte jedno ministerstvo, ktoré sa môže nepriamo zúčastniť rozšírenia. Je ním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Je to ústredný orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školstvo, vzdelávacie zariadenia, zariadenia celoživotného vzdelávania, vedy a štátnej podpory športu a mládeže. Táto environmentálna myšlienka môže preniknúť do vzdelávania na špeciálnych školách, ale hlavne na univerzity.

Regióny
regionálne samosprávy a ich investičné oddelenia. Na Slovensku je osem samosprávnych krajov z vlastnými úradmi. Každý samosprávny kraj môže nastoliť vlastné požiadavky na verejné budovy v jeho pôsobení. Investičné oddelenie môže obstarávať podľa nastavených parametrov, ale výsledkom obstarávania má byť čo najnižšia celková cena v danej kvalite na projekt.

Obce
hlavne oddelenia zodpovedné za financovanie obcí a plánovanie investícií, verejného obstarávania, územného plánovania, investičné oddelenie, oddelenie energetiky, stavebný úrad . Mestá a väčšie obce majú svoje spojené stavebné úrady. Toto sú prvostupňové úrady, kde sa vydávajú stavebné povolenia pre všetky stavby. Hoci legislatívne podmienky pre stavby sú dané národnými normami, na tomto mieste je vhodné vykonávať environmentálne poradenstvo, napr. o CESBA nástrojoch. K projektu sú prizvaní aj úradníci a predstavitelia ministerstiev, aby sa zúčastnili dotazníka, ako aj oboznámenia sa s nástrojmi CESBA, ale táto aktivita z dôvodu nezáujmu nebola na tejto úrovni naplnená. Na úrovni krajov, nakoľko projektový partner organizoval aktivity hlavne v Trnavskom kraji, bol záujem väčší a niekoľký krajský zástupcovia sa zúčastnili aj seminárov a dotazníka. Ďalší, koho projekt zaujal a oboznámil sa s ním formou dotazníka, bol úrad architekta hlavného mesta Bratislava.

Miestni odborníci pracujúci pre obce

Vzdelávanie

Univerzity
Z hľadiska profesii a absolventov univerzít sú dva typy povolania, ktoré môžu vstupovať do prípravy plánovacieho procesu v stavebníctve. Jedná sa o stavebných inžinierov a inžinierov architektov. Pokiaľ hovoríme o konkrétnych univerzitách, ktoré môžu byť zainteresované v šírení nástrojov CESBA, v Bratislave má Slovenská technická univerzita Stavebnú fakultu a Fakultu architektúry. Aj Technická Univerzita v Košiciach má Stavebnú fakultu. Slovenská Technická univerzita a hlavne Stavebná fakulta a Fakulta architektúry, sú vhodnou platformou, na ktorej sa môže začať diskutovať o programe CESBA, a environmentálna myšlienka rozvíjať. Študenti sa v budúcnosti stanú vedúcimi osobnosťami a tiež sa o environmentálne hodnotenia budov zaujímajú. Obidve fakulty majú svojich zástupcov zapojených do aktivít programu CESBA. Žiadne ďalšie školy a vzdelávacie inštitúcie momentálne do rozšírenia nástrojov CESBA zapojené neboli.

Odborné školy a strediská odbornej prípravy pre stavebníctvo
Na strednom stupni medzi univerzitami a základným vzdelaním sú dva typy odborných škôl. Stredné stavebné učilištia – ich absolventi vyučení ako remeselníci, napr. murári. Stredné stavebné školy pripravujú študentov na vyšší stupeň odborného vyučovania spojené s projektovaním, preto je možné tento stupeň ukončiť maturitou. Na tomto stupni je ľahko možné zaradiť environmentálne informácie o CESBA nástrojoch do vzdelávacieho procesu. Zaradiť informácie do dlhodobej vzdelávacej osnovy má v kompetencii Ministerstvo školstva.

Všeobecné školy
všetky úrovne: závisí od vnútroštátnych možností V rámci produktívneho veku vo vzdelávacom procese nie sú ďalšie vhodné typy škôl. Mimo tohto veku sú tu základné školy pre žiakov do 15 rokov. Pre seniorov je zriadená Univerzita tretieho veku. Dá sa predpokladať, že na tejto platforme by nové informácie o CESBA nástrojoch a ich šírenie bolo vítané.

Profesijné združenia

NENA
sieť ich členov a spolupracovníkov. NENA je skratka pre neziskové združenie podnikateľov z Álp, prevažne architektov. Na Slovensku nemá známych členov, ani nie je toto združenie aktívne. V tejto tematike sú aktívne dve podobné organizácie. Slovenská komora stavebných inžinierov a Komora architektov Slovenska. Obidve organizácie boli o aktivitách v rámci tohto programu informované, ale aktívnu účasť neiniciovali.

ACE
členovia spolupracujúcich organizácií. ACE je skratka pre Európsku radu architektov, čo je organizácia reprezentujúca expertov z oboru architektúry na Európskej úrovni. Na Slovensku nie je známa filiálna organizácia.

Verejnosť

Na Slovensku sú aktívne aj neziskové neštátne organizácie a združenia zastupujúce odbornú verejnosť. Niektoré z nich ako Slovenská rada pre zelené budovy, Združenie stavebníkov Slovenska, Slovenská asociácia životného prostredia, sú aktívne zapojené do šírenia tejto myšlienky. Členovia týchto organizácii sa zúčastnili aktivít v rámci projektu CESBA a to hlavne dotazníku ako aj informácie o programoch. Ostatná verejnosť a všetci jednotlivci sa môžu o programe dozvedieť a zúčastniť prebiehajúcich diskusii prostredníctvom web-stránky a Internetu, nakoľko informácie o programu sú verejne dostupné.


Ďalšie programy EÚ zamerané na súvisiace témy

Ďalšie známe podporné projekty sú ViSiBLE (viditeľné) a CEC5 ktorý výrazne prispel k rozširovaniu CESBA nástrojov. Súvisiaci projekt zabezpečenia vykonávania plánov obcí v oblasti udržateľnej energetiky je program (SEAP). Projekt CABEE je projekt pre alpský priestor, ktorý tiež prispieva k rozvoju CESBA iniciatívy a ďalej je tu virtuálna podpora CESBA Wiki.

METÓDY ŠÍRENIA

Poskytovanie informácií

CEC5 web-stránka a CEC5 Wiki
(všetky cieľové skupiny / centrálne kanály)

Užitočné informácie o CESBA nástrojoch možno nájsť samozrejme aj na Internete. Tu sú poskytnuté niektoré adresy. Hlavnou stránkou, kde členovia zverejňujú informácie http://wiki.cesba.eu/wiki/CEC5

Propagácii CEC5 projektu pre centrálnu Európu veľkou mierou prispieva aj CESBA iniciatíva a samozrejme CESBA Wiki, čo je propagácia na náučnej webstránke Wikipédii. Ďalšou informačnou web-stránkou je adresa www.projectcec5.eu
Informácie o pridružených projektoch ako http://cabee.regio-v.at/ CABEE je nadnárodný Alpský projekt, ktorý implementuje Alpské stavbárske skúsenosti, návody, vylepšenia, poznatky, produkciu a výuku o „domy so skoro nulovou emisiou” (NZEB) a vzťahy k okoliu. http://www.iisbe.org/ je web-stránka Medzinárodnej iniciatívy trvalo udržateľnej výstavby.

http://www.alpine-space.eu/ Program Alpského priestoru 2014-2020 odštartoval odsúhlasením v partnerských štátoch a bola začatá procedúra na jeho schválenie v Európskej komisii.


CEC5 tlačoviny a spôsoby ich šírenia
(WP 5.2.3.-všetky cieľové skupiny / Centrálne + lokálne kanály). Pri príležitosti každého podujatia ako workshop či konferencia, sú vytlačené informačné brožúry a podávacie prospekty. Tieto sú potom voľne distribuované medzi zúčastnenými podľa potreby aj širšej verejnosti. Študijné materiály vo forme tlačovín informujú aj priamo o CEC5 projekte, alebo sú vydávané aj konkrétne tabuľky o podporných stavebných údajoch. Podrobný CESBA manuál je tiež jedným z hlavných tlačených výstupov CEC5 iniciatívy.

Elektronicky - informácie preposielané e-mailom
(cieľové skupiny 3.1 – 3.5. a 3.7. / centrálne + lokálne kanály) Cieľovou záujmovou skupinou sú architekti - projektanti a ich záujmové združenia. Priama komunikácia a výmena informácii elektronickou poštou s možnosťou interaktívne diskutovať alebo posielať súbory, sa javí najúčinnejšia.

Priamo - informácie predávané pomocou osobných stretnutí a diskusie
(cieľové skupiny 3.1 – 3.5. / Centrálne+ lokálne kanály.Pracovné stretnutia, workshopy a konferencie sú organizované pre tých, ktorí preferujú priamy kontakt a osobný dialóg. Je to najbežnejší spôsob, ako sa niečo priamo dozvedieť od tútora.

Vzdelávacie programy, ktoré sú súčasťou CEC5 projektu
(národné Edu-programy - / lokálne kanály) Každá zúčastnená členská krajina si prostredníctvom odborných organizácii organizuje vlastné vzdelávacie programy v rodnom jazyku. Na to, aby sa presadili CESBA nástroje do praxi, musia sa najprv s nimi oboznámiť odborníci .

Návštevy demonštračných budov
(ktoré sú súčasťou CEC5 projektu - všetky cieľové skupiny / lokálne kanály) Bolo vyčlenených sedem demonštračných budov, podľa CESBA nástrojov, s vysokou mierou trvalej udržateľnosti, tieto tvoria základný výstup CEC5 projektu . Sú to tieto: o 1. Rakúsko: LifeCycle Tower ONE, Viedeň o 2. Česká Republika: Sociálne stredisko, Lidman o 3. Taliansko: Starý mestský bitúnok, o 4. Nemecko: Radnica, Gartenstrasse 14 Ludwigsburg o 5. Poľsko: Výskumné stredisko – školský komplex Bydgoszcz o 6. Slovinsko: Policajná stanica - Tolmin o 7. Slovensko: Stredná technická škola - Senica

Informácie ponúkané na konferenciách o súvisiacich témach
(cieľové skupiny 3.1 – 3.5. a 3.7. / Centrálne + lokálne kanály)Jedným z hlavných spôsobov šírenia a propagácie nástrojov CESBA sú organizované konferencie. Každý zúčastnený člen si môže individuálne vyjasniť problém, či tému priamou diskusiou s kompetentnou osobou. Konferencia je jednou z najvyšších foriem odborného stretnutia vedcov.

Video médiá – film CEC5
(všetky cieľové skupiny / Centrálne + lokálne kanály) O nástrojoch CESBA a CEC5 programe sa príležitostne natáčajú krátke propagačné filmy, ktoré môžete nájsť na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=QdBa7dWgAu8 Súťaživé plány CESBA

https://www.youtube.com/watch?v=wFVUHu3SKzk Čo je nástroj CESBA?

https://www.youtube.com/watch?v=g0GNsL8MH1I CESBA definícia, cieľ a dôvod

https://www.youtube.com/watch?v=XPZwZZNBN_g Produkty a služby

Ostatné médiá a iné informácie ponúkané cez všeobecné médiá
(všetky cieľové skupiny / lokálne kanály) Do rozširovania povedomia a informácii o nástrojoch CESBA sú zapojené rôzne médiá. Všetky podujatia CEC5 iniciatívy sú zdokumentované fotograficky, ale aj filmovo a o priebehu sú vyhotovené záznamy. Niektoré lokálne televízne kanály preberajú tieto zdroje, tieto informácie sú ďalej zverejňované aj na sociálnych sieťach.

Samosprávne a obecné vlastníctvo pozemkov, pred ďalším plánovaním

Ako bolo spomenuté na workshope v Udine, dôležitou podmienkou zabezpečenia správnej aplikácie CESBA nástrojov a dlhodobého hodnotenia budov z hľadiska trvalo udržateľnej perspektívy výstavby verejných budov je, aby verejný obstarávateľ vlastnil pozemky pod budovou ako aj pozemky priľahlé. Len v takomto prípade sa dá zaručiť, že východiskové predpoklady budú zaručene dodržané po celú dobu prevádzky budovy.